تخت لیزر اصفهان آلوده به قارچ پوستی اعلام شد

به طور کلی، استفاده از فرآیند تخت لیزر اصفهان برای تحقق یک محصول شامل پنج فعالیت است که در آن برنامه ریزی فرآیند یک امر ضروری است .

برنامه ریزی فرآیند برای تخت لیزر اصفهان برنامه ریزی پارامترهای فرآیند برای ساخت است.

تخت لیزر اصفهان است که عمدتاً شامل جهت ساخت، پشتیبانی، برش ها، مسیر اسکن لیزری و پارامترهای دستگاه می باشد.

در فرآیند  جهت گیری برای ساخت یک قطعه یکی از ضروری ترین پارامترهای فرآیند است.

زیرا تأثیر مهمی بر زمان و هزینه ساخت قطعه و کیفیت و ویژگی های قطعه ساخته شده دارد.

جهت گیری قطعه برای تخت لیزر اصفهان، ت برای ساخت یک قطعه با استفاده از ماشین  بر اساس الزامات تولید خاص روی قطعه است.

در کارگاه های واقعی، یک اپراتور ماشین  معمولاً جهت ساخت یک قطعه  را با توجه به تجربه تولید و تجزیه و تحلیل بصری آن قطعه تعیین می کند.

تخت

اپراتورهای مختلف می توانند جهت گیری های ساخت متفاوتی را برای یک قطعه یکسان تحت شرایط تولید یکسان تعیین کنند.

این امر بر کیفیت و خواص قطعه تأثیر منفی خواهد داشت.

در این مقاله، برای تخت لیزر اصفهان روشی برای تعیین خودکار جهت گیری ساخت قطعه برای  پیشنهاد شده است.

این روش جهت گیری ساخت یک قطعه را بر اساس یک استراتژی دو مرحله ای تعیین می کند.

اول، یک رویکرد مبتنی بر خوشه‌بندی وجهی ارائه شده توسط  و همکاران می باشد.

برای تولید خودکار جهت گیری های جایگزین قطعه اعمال می شود.

دوم، جهت گیری بهینه برای ساخت قطعه از طریق یک فرآیند تصمیم گیری چند هدفه انتخاب می شود.

که در آن اهداف بهینه سازی همزمان حجم پشتیبانی، خطای حجمی، زبری سطح، زمان ساخت و هزینه ساخت است.

بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است: بخش 2 یک نمای کلی از کار مرتبط را مستند می کند.

بخش 3 جزئیات روش پیشنهادی را توضیح می دهد. بخش 4 نشان دادن روش را گزارش می کند.

بخش 5 مقاله را با یک نتیجه گیری همراه با پیشنهاد برخی از جهت گیری های تحقیقاتی آتی پایان می دهد.

موضوعات تحقیقاتی اصلی درگیر در تعیین خودکار جهت‌گیری ساخت قطعه برای شامل طراحی برای، برنامه‌ریزی فرآیند برای و جهت‌گیری بخشی برای است.

در این بخش به ترتیب مقدمه مختصری از مبحث اول و دوم ارائه شده است.

سپس مروری بر کارهای پژوهشی در مورد تخت لیزر اصفهان موجود در موضوع سوم ارائه شده است. بر اساس بررسی، اهمیت روش پیشنهادی روشن می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.